Энэхүү хөтөлбөр нь Библи судлаачид, Библийн багш, чуулганы удирдагчдыг бэлтгэнэ. Библи судлалын анги нь бүтэн цагаар өдрөөр суралцана. БСТ-н Теологийн бакалавртай төгсөгч 2 жил суралцана.
Грек, Еврей хэлийг суралцахаас гадна эдгээр хэлүүдийг ашиглан Библийн тайлал, задлан шинжлэл хийх, Теологийн сэдвүүдийн нарийн асуудлуудыг тусгайлан суралцах хөтөлбөр юм.