Хуучин гэрээн дэх хүүрнэлийн тайлал

Жеймс Гилморын монголчуудын ахуй соёлыг ажиглан судалж, авралын зар тараахдаа ашигласан нь

Бурханы тухай ойлголтыг өөриймсүүлэн зарим арга замуудыг танилцуулах нь

Дотоод хүний хувьсган өөрчлөх Бурхан ажил: Ариун сүнсээр махбодийн үйлсийг тайлах нь

Судалгааны ажил Иохан 8:1-11

Шинэ гэрээн дэх сургаалт зүйрлэлийн тайлал: Матай 13:24-30, 36-43

Хуучин гэрээний эш үзүүллэгийн тайлал: Хаббакук ном