2-3 жил, 90 кредит

              Энэхүү хөтөлбөр нь Библи судлаачид, Библийн багш, чуулганы удирдагчдыг бэлтгэнэ. Библи судлалын анги нь бүтэн цагаар өдрөөр суралцана. БСТ-н Теологийн бакалавртай төгсөгч 2 жил суралцана.

              Грек, Еврэй хэлийг суралцана. Эдгээр хэлүүдийг ашиглан Библийн тайлал, задлан шинжлэл хийх, Теологийн сэдвүүдийн нарийн асуудлуудыг тусгайлан суралцах хөтөлбөр юм.

Элсэгчдэд тавигдах шаардлага:

– Элсэгч нь баптистм хүртээд  3 жил болсон байна.

Бакалаврын зэрэгтэй байх

Чуулганы үйлчлэлд 3-4 жилийн туршлагатай байна

БСТ-н оройн Теологийн Бакалаврыг 85% буюу түүнээс дээш дүнтэй төгсөж, Англи хэлний шалгалтанд тэнцсэн хүмүүс энэ ангид элсэх боломжтой

– Гэрлэсэн бол гэр бүлийнхээ хүний зөвшөөрлийг болон төлбөрийн асуудлыг шийдсэн байх.