МОДУЛАР АНГИ 2 Жил, 30 Кредит

              Тус анги нь бүтэн цагаар суралцах боломжгүй, чуулган ба орон нутгийн ахлагч, удирдагч, илгээлтийн эздэд Библийн үндсэн мэдлэг, үйлчлэлийн ур чадварыг олгож, чуулган-нийгэмд идэвхтэй үйлчлэгч нарыг бэлтгэх зорилготой. Жилд хоёр удаа буюу намар, хаврын семестерийн дунд үеэр нэг сарын турш БСТ-д ирж танхимаар суралцана.

Элсэгчдэд тавигдах шаардлага

– Элсэгч нь баптистм хүртээд  1 жил болсон байна.

Бүрэн дундаас дээш боловсролтой байх

Чуулгандаа идэвхтэй үйлчлээд 1 жил болсон байх

– Христэд итгээд дор хаяж 2 жил болсон байх

– Ажиллаж буй чуулган, байгууллагатайгаа зөвшилцсөн байх

– Гэрлэсэн бол гэр бүлийнхээ хүний зөвшөөрлийг болон төлбөрийн асуудлыг шийдсэн байх.