• Бакалаврын хөтөлбөр нь Магистрын хөтөлбөрийн суурь сургалт юм.
  • БСТ-н Бакалаврын хөтөлбөр нь “Библи ба Хоньчлол Судлал”-ын өдрийн анги, “Чуулганы үйлчлэл”-ийн Оройн ангийн гэсэн үндсэн хоёр хөтөлбөрөөс бүрддэг.
  • Ижил зорилго, итгэлийн тунхаг бүхий олон улсын хэмжээний холбоо, байгууллагаар магадлан итгэмжлэгдсэн, БСТ-тэй тусгайлан тохирч гэрээ байгуулсан сургуулийг Сертификатаар төгсөгч нь уг хөтөлбөрт шууд орж болдог.