Сургалтын нөхцөл

Манай сургууль хичээлийн 9 танхим, 1 уншлагын заал, 1 хурлын заал, 1 компьютерийн танхим, 1 англи хэлний ленгафон танхимтай.

Сургалтаа танхимын сургалт, жижиг бүлэг, мөргөл, сайн мэдээний аян, практик сургалтуудаар тус тус явуулж байна.