Оюутны баримтлах зүйлс

Багш ажилчид, оюутнууд нэгэн хамт олны хувьд Христийн доторх амьдрал, улмаар Түүнд алдар магтаалыг өргөх уур амьсгалыг хадгална. Дараах зүйлс БТС-ийн хэм хэмжээ болно: